فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

23- عمر و آیات قرآن

و همچنین می نویسد: روزی عمر به مسجد می رفت و پیراهنی که از پشت چهار وصله داشت در بر کرده و آیاتی از قرآن را با خود زمزمه می نمود، تا این که به این آیه رسید: وفا کهه وابا (585)، پس گفت: اب به معنای چیست؟ و پس از قدری فکر و تامل با خود گفت: این کلمه تکلف دارد و برای تو عیب نیست اگر معنای آن را ندانی (586).

مولف: در بخش نخست گذشت این که، ابوبکر نیز معنای اب را نمی دانست!

24- عمر و نماز عید

عمر از ابو واقد لیثی پرسید، رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در نماز عید چه سوره هایی را می خوانده؟
ابوواقد گفت: در رکعت اول سوره ق، و در رکعت دوم اقربت الساعه را (587).