فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

6- اسیران شامی

در جنگ جمل هرگاه دشمنی از شامیها به دست علی - علیه السلام - اسیر می شد، اگر کسی از یاران آن حضرت را نکشته بود او را آزاد می کرد و گرنه او را می کشت، و اگر دوباره به جنگ می آمد و اسیر می شد او را به قتل می رساند (517).

7- آزادی اسرای شامی

و نیز آن حضرت - علیه السلام - در جنگ با شامیها هر دشمنی را که اسیر می کرد اسلحه و حیوان سواری او را می گرفت و او را سوگند می داد که دیگر به دشمن کمک ننموده، سپس آزادش می کرد (518).

8- فدا از بیت المال

امیرالمومنین - علیه السلام - می فرمود: هرگاه مسلمانی به دست کفار اسیر شود و زخم کاری به دشمن نزده باشد از بیت المال فدا داده نمی شود، ولی بستگانش اگر بخواهند، او را از مال خودش فدا داده و آزادش می کنند (519).
فصل پنجاه و دوم
توضیح