فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

1- کیفر غلات

هفتاد نفر از اهل زط (نژادی از اهل سودان و هند) پس از جنگ صفین نزد امیرالمومنین - علیه السلام - آمده و پس از سلام، سخنانی به زبان خودشان به آن حضرت گفته و آن حضرت نیز به همان لغت به آنان پاسخ داد. و در ضمن گفتارشان به آن حضرت نسبت خدایی دادند.
امیرالمومنین - علیه السلام - به آنان فرمود: من خدا نیستم بلکه بنده ای از بندگان خدا هستم ولی آنان نپذیرفته، همچنان بر مطلب خویش اصرار می ورزیدند، تا این که حضرت امیر به آنان فرمود: اگر از این عقیده تان دست بر ندارید و به درگاه خدا توبه نکنید، شما را خواهم کشت، ولی آن همه موعظه و اندرز در آنان اثر ننموده و توبه نکردند.
پس آن حضرت دستور داد، گودالهایی حفر نموده و بین گودالها روزنه قرار دادند، و آنان را میان گودالها انداخت، و سر آنها را پوشاند و میان یکی از گودالها که کسی در آن نبود آتشی افروخت و با دود همه را هلاک کرد(511).

2- پروردگار من و شما خداست

حضرت امیر - علیه السلام - در خانه ام عمرو از طائفه عنزه (یکی از همسران آن حضرت) تشریف داشت، قنبر به نزد آن حضرت آمد و گفت: ده نفر بر در خانه آمده و شما را به خدایی می خوانند.
امیرالمومنین به قنبر فرمود: آنان را بیاور، پس بر آن حضرت وارد شدند.
علی - علیه السلام - چه می گویید؟
غلات: تو پروردگار و آفریدگار و روزی رسان ما هستی؟
علی - علیه السلام -: وای بر شما! چنین نگویید من هم مانند شما مخلوق خدایم. ولی آنان نپذیرفتند.
علی - علیه السلام - وای بر شما! پروردگار من و شما خداست، توبه کنید و از این عقیده برگردید.
غلات: تو پروردگار و روزی دهنده و خالق ما هستی.
علی - علیه السلام - به قنبر فرمود: برو چند کارگر بیاور، قنبر ده کارگر با ابزار حفاری حاضر کرد، علی - علیه السلام - به کارگران دستور داد گودالی در زمین حفر کنند و آنگاه در میان گودال، هیزم افکنده آتشی بزرگ افروختند و در این موقع که آتش زبانه می کشید به آنان فرمود: وای بر شما! توبه کنید و از عقیده خود دست بردارید.
گفتند: هرگز.
پس علی - علیه السلام - همه آنان را به تدریج در میان آتش انداخت و آنگاه فرمود: هر زمان که چنین امر منکری ببینم، آتشم را می افروزم و قنبر را می خوانم (512).

3- من هم بنده خدایم

حضرت امیر - علیه السلام - در روز ماه رمضان بر جماعتی می گذشت که به خوردن غذا مشغول بودند.
علی - علیه السلام -: مسافرید یا بیمار؟
- نه مسافریم و نه بیمار.
- اهل کتاب هستید؟
- نه.
- پس چرا در روز ماه رمضان غذا می خورید؟
آنان پاسخی گفتند که معنایش این بود که تو خدا هستی.
امیرالمومنین - علیه السلام - چون مقصود آنان را فهمید از اسب پیاده شد و به سجده افتاد و گونه های صورت را بر خاک گذاشت و سپس به آنان فرمود: وای بر شما! من هم بنده ای از بندگان خدا هستم. ولی آنان گوش نکرده و بر پندار خود ثابت بودند.
در این هنگام علی - علیه السلام - دستور داد تا دو چاه در کنار هم حفر کنند، یکی باز و دیگری سربسته، و روزنه ای بین آنها قرار دهند و سپس آن گروه را در گودال سربسته قرار داد و درمیان گودال دیگر آتشی افروخت و با دود، آنان را عقوبت می داد و در آن حال پیوسته ایشان را به اسلام دعوت می نمود ولی نمی پذیرفتند، تا این که دستور داد آنان را با آتش سوزاندند (513).