فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

1- دانش کسبی و غریزی

حضرت امیر - علیه السلام - فرمود: دانش بر دو گونه است: غریزی و اکتسابی، و اکتسابی نفع نمی دهد اگر غریزی نباشد (493).

2- ماهرترین شعراء

از امیرالمومنین - علیه السلام - از ماهرترین شعراء پرسش نمودند؛ فرمود: شعرا با اسبان مسابقه در میدانی نتاخته اند تا آن کس که نی گرو را ربوده شناخته شود، و اگر ناگزیر باید بگویم پادشاه گمراه از همه برتر است (مقصود آن حضرت امرو القیس بوده و گمراهیش از این است که کافر و فاسق بوده است) (494).

3- اخلاق و کردار قریش

از حضرت امیر - علیه السلام - از اخلاق و کردار قریش سوال نمودند، فرمود: اما قبیله بنی مخزوم آنان ریحانه قریش هستند، دوست داری با مردانشان سخن بگویی و با زنانشان ازدواج کنی. و اما قبیله بنی عبد شمس (بنی امیه) مردانی سیاستمدار و دور اندیشمند، و خاندان ما از دگران بخشنده تر، و به هنگام مرگ دلیرترند، و عده آنان زیادتر، و مکر و تزویرشان بیشتر و اندامشان ناموزون ترست. و زبان ما فصیح تر، و به پند و اندرز گویاتر و انداممان زیباترست (495).