فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

3- جبران

گفتار خلافی از بشر بن عطارد به امیرالمومنین - علیه السلام - گزارش شد. امام شخصی را مامور دستگیری او نمود، مامور آن حضرت، بشر را در طایفه بنی اسد یافت، در این موقع نعیم بن دجاجه، بشر را فراری داد، امیرالمومنین - علیه السلام - دستور داد نعیم را دستگیر کرده نزد آن حضرت ببرند، پس هنگامی که نعیم را نزد امام آوردند به آن حضرت چنین گفت: همانا به خدا سوگند که بودن با تو ذلت، و جدایی از تو موجب کفر است!
امام - علیه السلام - چون این را شنید به او فرمود: تو را بخشیدم؛ همانا خدای تعالی می فرماید: ادفع بالتی هی احسن السیئه (491)؛ بدیها را به آنچه که بهتر است دفع کن.
اما این که گفتی بودن با تو ذلت است گناهی است که مرتکب شده ای، و این که گفتی جدایی از تو موجب کفر است حسنه ای است که انجام داده ای و سبب جبران آن گناهت شد، پس او را آزاد نمود (492).
فصل چهل و هشتم
نکته ها

1- دانش کسبی و غریزی

حضرت امیر - علیه السلام - فرمود: دانش بر دو گونه است: غریزی و اکتسابی، و اکتسابی نفع نمی دهد اگر غریزی نباشد (493).

2- ماهرترین شعراء

از امیرالمومنین - علیه السلام - از ماهرترین شعراء پرسش نمودند؛ فرمود: شعرا با اسبان مسابقه در میدانی نتاخته اند تا آن کس که نی گرو را ربوده شناخته شود، و اگر ناگزیر باید بگویم پادشاه گمراه از همه برتر است (مقصود آن حضرت امرو القیس بوده و گمراهیش از این است که کافر و فاسق بوده است) (494).