فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

6- عثمان برخاست

چند نفر از اهل حل (453) کبکی را صید نموده و آن را پخته به عثمان که در حال احرام بود تقدیم نمودند، عثمان گفت: این صیدی است که ما خود آن را شکار ننموده ایم بلکه افرادی غیر محرم آن را صید نموده برای ما آورده اند بنابر این خوردن آن برای ما بدون مانع می باشد. از آن میان مردی گفت: علی - علیه السلام - خوردن چنین صیدی را جایز نمی شمرد.
عثمان کسی را به نزد آن حضرت فرستاد. علی - علیه السلام - با قیافه ای خشمگین وارد گردید، عثمان به آن حضرت گفت: تو زیاد با ما مخالفت می کنی؟
امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: یاد می کنم خدا را درباره کسانی از شما که بخاطر دارند مردی پنج تخم شتر مرغ نزد رسول خدا - صلی الله علیه و آله - آورد و پیغمبر به وی دوازده نفر از صحابه رسول خدا بر آن گواهی دادند، در این موقع عثمان برخاست و داخل در خیمه گاه خود گردید و طعام را برای اهل حل گذاشت (454).

7- سفر حج

فرمود: هرگاه کسی از شما بخواهد حج برود خودش در تهیه مقدمات سفرش اقدام نماید؛ زیرا خداوند می فرماید: ولو ارادوا الخروج لا عدواله عده؛ (455) اگر آنان اراده خروج داشتند برای آنان ساز و برگی آماده می کردند (456).

8- آثار گناه

فرمود: بپرهیزید از ارتکاب گناهان؛ زیرا هرگونه بلاء و فقری از گناه برخاسته می شود، حتی زخم و رنج و مصیبت. و خداوند می فرماید: و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر (457). آنچه برسد شما را از آفات، پس به سبب گناهانی است که دستهای شما فراهم آورده و خداوند از بسیاری از گناهان در می گذرد (458).