فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

3- بازگشت سه عمل

سید رضی (ره) در خصائص آورده: امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: سه عمل است که بازگشت آنها به خود انجام دهنده آنها خواهد بود که در قرآن کریم ذکر شده اند: ستم کردن، پیمان شکستن، مکر و تزویر. یا ایها الناس بغیکم علی انفسکم؛ (447) ای مردم، سرکشی و ستم کردن شما بر خود شماست.
و من نکث فانما ینکث علی نفسه؛ (448) احاطه نمی کند نیرنگ بد، مگر به اهل خودش (449).

4- نعلین زرد

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: نعلین زرد اندوه را کم می کند؛ زیرا خداوند می فرماید: انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرین؛ (450) گاوی است زرد که نظرکنندگان را شاد و مسرور می گرداند (451).

5- آزمایش الهی

امیرالمومنین - علیه السلام - بیمار شده بود، گروهی از آن حضرت عبادت نموده عرضه داشتند. چگونه صبح نمودی؟
فرمود: به بدی و شر.
گفتند: سبحان الله! آیا کسی همانند شما این گونه سخن می گوید؟!
آن حضرت - علیه السلام - فرمود: خدای تعالی می فرماید: و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه والینا ترجعون ؛ (452) یعنی: و ما شما را به بد و نیک مبتلا کرده بیازمائیم (و به هنگام مرگ) به سوی ما بازگردید همانا خیر تندرستی و بی نیازی، و شر بیماری و فقر است، به جهت امتحان و آزمایش.