فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

2- عمل مستحب

امیرالمومنین - علیه السلام - می فرمود: مستحب است مرد با همسر خود در شب اول ماه رمضان آمیزش نماید؛ زیرا خدای تعالی می فرماید: احل لکم لیله الصیام الرفث الی نسائکم؛ (445) حلال شده است از برای شما در شب ماه رمضان آمیزش با همسرانتان (446).

3- بازگشت سه عمل

سید رضی (ره) در خصائص آورده: امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: سه عمل است که بازگشت آنها به خود انجام دهنده آنها خواهد بود که در قرآن کریم ذکر شده اند: ستم کردن، پیمان شکستن، مکر و تزویر. یا ایها الناس بغیکم علی انفسکم؛ (447) ای مردم، سرکشی و ستم کردن شما بر خود شماست.
و من نکث فانما ینکث علی نفسه؛ (448) احاطه نمی کند نیرنگ بد، مگر به اهل خودش (449).

4- نعلین زرد

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: نعلین زرد اندوه را کم می کند؛ زیرا خداوند می فرماید: انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرین؛ (450) گاوی است زرد که نظرکنندگان را شاد و مسرور می گرداند (451).