فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

9- ضمانت راکب، و قائد حیوان

امیرالمومنین - علیه السلام - راکب حیوان را ضامن زیانهای دست و پای حیوان می نمود. ولی قائد را تنها ضامن زیانهای پای حیوان می دانست نه دست او (424).
فصل سی و پنجم
حریم ها
امیرالمومنین - علیه السلام - می فرمود: فاصله دو چاهی که برای آب دادن شتر حفر می شود چهل ذراع، و دو چاه آبیاری کشتزار شصت ذراع و دو چشمه پانصد ذراع باید باشد.
و کوچه ای که مورد نزاع می باشد، هفت ذراع آن به کوچه اختصاص دارد (425).
فصل سی و ششم
قراردادها
مردی گوسفندی را ذبح کرده با دوستان خود شرط بست که اگر تمام گوسفند را بخورند مالی بدهکار نباشد ولی اگر چیزی از آن باقی گذاشتند بدهکاری تمام بهای آن باشند.
امیرالمومنین - علیه السلام - به آنان فرمود شرط بندی در مورد خوردن مطلقا باطل است چه کم و چه زیاد، و از پرداخت غرامت جلوگیری نمود (426).
از حضرت رضا - علیه السلام - نقل شده که فرمود: کسی که با زنی ازدواج نماید و برای پدر زن مالی قرار دهد، اصل عقد صحیح است و آنچه که برای پدر قرار داده باطل می باشد (427).
فصل سی و هفتم
تادیبات

1- نوعی داوری

دانش آموزانی نمونه های خط خود را خدمت حضرت امیر - علیه السلام - عرضه داشتند تا آن حضرت خوش خطترین آنها را انتخاب کند.
علی - علیه السلام - فرمود: این هم یک نوع داوری است، و جور (428) در آن همانند جور در حکم است، و آنگاه به آنان فرمود: به معلم خود برسانید، اگر در مقام تادیب، شما را بیش از سه ضربه بزند از او قصاص گرفته می شود (429).

2- کودک یتیم

کودک یتیم را مانند فرزند خودت ادب کن و از هر خطایی که به سبب آن فرزند خود را می زنی او را بزن (430).