فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

7- حیوان سرکش

علی - علیه السلام - اولین حمله حیوان سرکش را موجب ضمان نمی دانست، ولی در نوبتهای بعد صاحبش را ضامن می کرد (422).

8- تفصیل

امیرالمومنین - علیه السلام - زیانهایی را که چارپایان در اثر پایمال کردن با دست و پا وارد می آوردند موجب ضمان صاحبانشان می دانست و جنایاتی را که به واسطه لگد انداختن وارد می آوردند موجب ضمان نمی دانست مگر این که کسی حیوان را زده باشد (که زننده ضامن است ) (423).

9- ضمانت راکب، و قائد حیوان

امیرالمومنین - علیه السلام - راکب حیوان را ضامن زیانهای دست و پای حیوان می نمود. ولی قائد را تنها ضامن زیانهای پای حیوان می دانست نه دست او (424).
فصل سی و پنجم
حریم ها
امیرالمومنین - علیه السلام - می فرمود: فاصله دو چاهی که برای آب دادن شتر حفر می شود چهل ذراع، و دو چاه آبیاری کشتزار شصت ذراع و دو چشمه پانصد ذراع باید باشد.
و کوچه ای که مورد نزاع می باشد، هفت ذراع آن به کوچه اختصاص دارد (425).
فصل سی و ششم
قراردادها
مردی گوسفندی را ذبح کرده با دوستان خود شرط بست که اگر تمام گوسفند را بخورند مالی بدهکار نباشد ولی اگر چیزی از آن باقی گذاشتند بدهکاری تمام بهای آن باشند.
امیرالمومنین - علیه السلام - به آنان فرمود شرط بندی در مورد خوردن مطلقا باطل است چه کم و چه زیاد، و از پرداخت غرامت جلوگیری نمود (426).
از حضرت رضا - علیه السلام - نقل شده که فرمود: کسی که با زنی ازدواج نماید و برای پدر زن مالی قرار دهد، اصل عقد صحیح است و آنچه که برای پدر قرار داده باطل می باشد (427).
فصل سی و هفتم
تادیبات