فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

6- ضمانت اهل خانه

اگر با اجازه اهل خانه وارد خانه شدی و سگ خانه تو را گاز گرفت، آنان ضامن هستند، ولی اگر بدون اجازه وارد شدی ضامن نیستند (421).

7- حیوان سرکش

علی - علیه السلام - اولین حمله حیوان سرکش را موجب ضمان نمی دانست، ولی در نوبتهای بعد صاحبش را ضامن می کرد (422).

8- تفصیل

امیرالمومنین - علیه السلام - زیانهایی را که چارپایان در اثر پایمال کردن با دست و پا وارد می آوردند موجب ضمان صاحبانشان می دانست و جنایاتی را که به واسطه لگد انداختن وارد می آوردند موجب ضمان نمی دانست مگر این که کسی حیوان را زده باشد (که زننده ضامن است ) (423).