فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

5- جنایت سگ

علی - علیه السلام - جنایت روزانه سگ را موجب ضمان صاحب او می دانست ولی گاز گرفتن او را در شب موجب ضمان نمی دانست (420).

6- ضمانت اهل خانه

اگر با اجازه اهل خانه وارد خانه شدی و سگ خانه تو را گاز گرفت، آنان ضامن هستند، ولی اگر بدون اجازه وارد شدی ضامن نیستند (421).

7- حیوان سرکش

علی - علیه السلام - اولین حمله حیوان سرکش را موجب ضمان نمی دانست، ولی در نوبتهای بعد صاحبش را ضامن می کرد (422).