فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

4- فرق حق و باطل

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: فاصله بین حق و باطل چهار انگشت است. معنای آن را از آن حضرت پرسیدند، امام چهار انگشت دست خود را جمع نموده و میان گوش و چشم خود قرار داد، و آنگاه فرمود: باطل این است که بگویی شنیدم، و حق این است که بگویی دیدم (402).

5- فاصله آسمان و زمین

فاصله آسمان و زمین را از آن حضرت - علیه السلام - پرسیدند؛ فرمود: به قدر مد بصر، و دعای ستمدیده (403).

6- مزه آب

مزه آب را از آن حضرت - علیه السلام - پرسیدند؛ فرمود: آب طعم زندگی می دهد (404).
فصل سی و سوم
قواعد فقهی