فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

2- حساب

از امیرالمومنین - علیه السلام - پرسیدند؛ چگونه خداوند با تمام خلق با آن همه زیادی که دارند محاسبه می کند؟ فرمود: همان گونه که آنان را با آن همه کثرت روزی می دهد.
و نیز پرسیدند؛ چگونه خداوند با آنان حساب می کند و او را نمی بینند؟
فرمود: آن گونه که آنان را روزی می دهد و او را نمی بینند (400).

3- رزق

از حضرت علی - علیه السلام - پرسیدند؛ اگر مردی در اتاقی نگهداری شود روزیش از کجا به او می رسد؟ فرمود: از جایی که مرگ به سراغش می آید (401).

4- فرق حق و باطل

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: فاصله بین حق و باطل چهار انگشت است. معنای آن را از آن حضرت پرسیدند، امام چهار انگشت دست خود را جمع نموده و میان گوش و چشم خود قرار داد، و آنگاه فرمود: باطل این است که بگویی شنیدم، و حق این است که بگویی دیدم (402).