فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

6- خوف و رجاء

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: بر بهترین افراد این امت از عذاب خدا ایمن مباش؛ زیرا خداوند می فرماید:
فلا یامن مکرالله الا القوم الخاسرون؛ (396) از مکر و کیفر خدا ایمن نمی باشند مگر مردم زیانکار و بر بدترین افراد این امت از رحمت و لطف خدا نومید مشو؛ زیرا خداوند می فرماید:
انه لاییاس من روح الله الا القوم الکافرون؛ (397)از رحمت خدا نومید نمی باشند مگر کافران (398).
فصل سی و دوم
پاسخهای عامیانه

1- مسافت خاور و باختر

مسافت خاور و باختر را از امیرالمومنین - علیه السلام - پرسش نمودند؛ فرمود: مسیر یک روز خورشید (399).

2- حساب

از امیرالمومنین - علیه السلام - پرسیدند؛ چگونه خداوند با تمام خلق با آن همه زیادی که دارند محاسبه می کند؟ فرمود: همان گونه که آنان را با آن همه کثرت روزی می دهد.
و نیز پرسیدند؛ چگونه خداوند با آنان حساب می کند و او را نمی بینند؟
فرمود: آن گونه که آنان را روزی می دهد و او را نمی بینند (400).