فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

4- اجر و مزد

امیرالمومنین - علیه السلام - به یکی از یارانش که به مرضی مبتلا شده بود فرمود: خداوند بیماریت را سبب ریختن گناهانت قرار دهد؛ زیرا مرض اجر و پاداشی ندارد ولی گناهان را مانند برگ درختان می ریزد، و تنها اجر و مزد در برابر گفتار زبانی و کردار بدنی است. و خداوند هر که را بخواهد، از بندگان پاک سرشت نیکو کردارش، به بهشت می برد (393).

5- زهد

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: تمام زهد در دو جمله از قرآن مجید قرار گرفته است: لکیلا تاسوا علی مافاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم؛ (394)تا بر آنچه از شما فوت شده غمگین نشوید و به آنچه به شما داده شده دلشاد نگردید.
و کسی که بر گذشته تاسف نخورد و بر آینده شادمان نگردد هر دو طرف زهد را دارا گشته است (395).

6- خوف و رجاء

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: بر بهترین افراد این امت از عذاب خدا ایمن مباش؛ زیرا خداوند می فرماید:
فلا یامن مکرالله الا القوم الخاسرون؛ (396) از مکر و کیفر خدا ایمن نمی باشند مگر مردم زیانکار و بر بدترین افراد این امت از رحمت و لطف خدا نومید مشو؛ زیرا خداوند می فرماید:
انه لاییاس من روح الله الا القوم الکافرون؛ (397)از رحمت خدا نومید نمی باشند مگر کافران (398).
فصل سی و دوم
پاسخهای عامیانه