فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

5- آزمایش عنن

زنی ادعا می کرد شوهرش عنین است. مرد انکار می کرد امیرالمومنین علیه السلام دستور داد زنانی بدون اطلاع شوهر در رحم زن خلوق (نوعی بوی خوش) داخل کنند، و آنگاه به شوهر فرمود: اگر آلتش به خلوق رسیده عنین نیست (377)

6- نقص زبان

مردی ضربه ای بر زبان دیگری زد به طوری که قدری از زبان مضروب بریده شده نتوانست بعض حروف را ادا کند. نزاع نزد عمر بردند عمر حکمش را ندانست.
امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: حروف الفباء بیست و هشت تاست و باید دید که مضروب چند حرف را اداء نمی کند، پس به همان نسبت از جانی ارش جنایت می گیرد (378)
فصل بیست و نهم
سوگند خاص

1- سوگند دادن لال

از امیرالمومنین - علیه السلام - از کیفیت سوگند دادن شخص گنگ پرسش نمودند؛ آن حضرت - علیه السلام - فرمود: سپاس خدای را که مرا از دنیا نبرد تا این که تمام نیازهای مردم را برایشان برطرف سازم. آنگاه فرمود: برایم قرآنی بیاورید! چون آوردند به مرد گنگ رو کرده و فرمود: این چیست؟
مرد گنگ سر به سوی آسمان بلند کرده و فهماند که آن قرآن است.
سپس امام - علیه السلام - فرمود: ولی او را حاضر کنید! برادرش را آوردند، امام آن مرد را در کنار برادر گنگ خود نشانید و پس از آن فرمود: ای قنبر! برایم قلم و کاغذ بیاور، قنبر قلم و کاغذ آورد. پس به برادر گنگ فرمود: به برادرت بگو که قاضی بین تو خصمت علی - علیه السلام - است، مرد موضوع را به برادر خود فهماند، در این موقع آن حضرت - علیه السلام - دعایی مشتمل بر برائت ذمه گنگ نوشت و آن را با آب شست و به وی فرمود: آب را بیاشامد، ولی مرد گنگ از نوشیدن آب امتناع ورزید، پس امام علیه السلام او را به پرداخت دین ملزم گرداند (379).