فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

6- معنای سفله

مردی نزد عمر آمده و گفت: همسرم به من گفته سفله (فرومایه)، من به او گفته اگر سفله باشم تو طلاق هستی. عمر به وی گفت اگر دنباله رو افراد قصه گو و معرکه گیر هستی، و به دربار پادشاهان می روی سفله ای و زنت از تو جداست.
حضرت امیر - علیه السلام - به وی فرمود: اگر از آنچه که می گویی و یا در باره ات می گویند باکت نیست، سفله می باشی (348)

7- معنای زمان

مردی نذر کرد زمانی روزه بگیرد، امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: زمان پنج ماه است و حین ششماه (349)

8- معنای لا شی ء

از جمله سوالات کتبی پادشاه روم از معاویه یکی معنای لا شی ء بود معاویه پاسخش را ندانست. عمروبن عاص از قضیه با خبر گردید، به معاویه گفت: اسب خوبی برای فروش به لشکرگاه علی - علیه السلام - بفرست و به فرستاده بگو اگر قیمت اسب را از تو پرسیدند بگو لا شی ء امید است بدین وسیله مشکل حل می شود از این رو مردی اسبی برداشت و به لشکرگاه علی - علیه السلام - رهسپار گردید، اتفاقا حضرت امیر با قنبر از کنار مرد عبور می کردند، علی - علیه السلام - به قنبر فرمود: برو اسب را از این مرد بخر. قنبر نزد مرد رفت و به وی گفت: اسبت را به چند می فروشی؟
گفت: به لا شی ء.
علی - علیه السلام - به قنبر فرمود: اسب را از او بگیر، مرد گفت: پس لا شی ء را به من بده.
امیرالمومنین - علیه السلام - او را در بیابان برد و سراب را به وی نشان داد و به او فرمود: این لا شی ء است.
مرد گفت: از کجا می گوئی؟
علی - علیه السلام -: بدلیل آیه قرآن یحسبه الظلمان ماءا حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ؛ تشنه سراب را آب می پندارد و چون بدان نزدیک شود نمی یابد او را چیزی (350)