فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

3- تعیین وصیت با قرعه

مردی وصیت کرد پس از مرگش یک سوم بردگانش را آزاد کنند. علی - علیه السلام - در تعیین آنان بین ایشان قرعه زد (341)

4- ترجیح به وسیله قرعه

هرگاه به دو نفر بر صدق ادعای خود گواه می آوردند، و گواهان هر دو از نظر عدد و عدالت با هم برابر بودند امیرالمومنین - علیه السلام - بین آنان قرعه می زد که کدام یک سوگند یاد کند و قرعه به نام هر کدام در می آمد، اگر سوگند یاد می کرد بر طبق ادعایش حکم می نمود. و آن حضرت علیه السلام - هنگام قرعه زدن این دعا را می خواند:
اللهم رب السموات السبع ایهما کان له الحق فاده الیه .
خدایا! ای پروردگار آسمانهای هفتگانه! هرکدام که صاحب حق است حق را به او برسان (342)
فصل بیست و چهارم
اصطلاحات شرعی

1- معنای جزء

مردی به جزئی از مال خود وصیت کرد، پس از مرگش ورثه در معنای جزء اختلاف کردند در این باره از امیر المومنین - علیه السلام - نظر خواستند، آن حضرت - علیه السلام - فرمود: یک هفتم اموالش را در مورد وصیت صرف کنند و به آیه شریفه استشهاد نمود: لها سبعه لبواب لکل باب منهم جزء مقسوم؛ جهنم دارای هفت در است، برای هر دری گروه معنی از گمراهان. (343)