فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

2- اشتباه آزاد و برده

هنگامی که حضرت امیر - علیه السلام - در یمن بود، چند نفر در اثر ویران شدن خانه بر روی آنان در زیر آوار جان سپردند، اتفاقا دو کودک از آنان یکی آزاد و دیگری برده جان به سلامت بردند. حضرت امیر - علیه السلام - برای تعیین کودک آزاد قرعه زد و اموال را به او رد نمود، و دیگری را نیز آزاد کرد (340)

3- تعیین وصیت با قرعه

مردی وصیت کرد پس از مرگش یک سوم بردگانش را آزاد کنند. علی - علیه السلام - در تعیین آنان بین ایشان قرعه زد (341)

4- ترجیح به وسیله قرعه

هرگاه به دو نفر بر صدق ادعای خود گواه می آوردند، و گواهان هر دو از نظر عدد و عدالت با هم برابر بودند امیرالمومنین - علیه السلام - بین آنان قرعه می زد که کدام یک سوگند یاد کند و قرعه به نام هر کدام در می آمد، اگر سوگند یاد می کرد بر طبق ادعایش حکم می نمود. و آن حضرت علیه السلام - هنگام قرعه زدن این دعا را می خواند:
اللهم رب السموات السبع ایهما کان له الحق فاده الیه .
خدایا! ای پروردگار آسمانهای هفتگانه! هرکدام که صاحب حق است حق را به او برسان (342)
فصل بیست و چهارم
اصطلاحات شرعی