فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

4- دو کودک به هم چسبیده

در زمان خلافت عمر دو کودک به هم چسبیده متولد گردید، یکی زنده و دیگری مرده، عمر گفت: آنان را با آهن از یکدیگر جدا سازند، امیرالمومنین - علیه السلام - دستور داد مرده را دفن کنند، و در همان حال زنده را شیر دهند، و چون چنین کردند پس از چند روز بدون آسیبی زنده از مرده جدا شد (337)
فصل بیست و سوم
قرعه

1- یک فرزند و سه پدر!

سه نفر با کنیزی (338) در یک طهر همبستر شدند، کنیز فرزند زایید. هر کدام از آن سه نفر فرزند را از خود می دانست، نزاع به نزد حضرت امیر علیه السلام بردند، آن حضرت مشکل را با قرعه حل نمود. و کودک را به مردی که قرعه به نامش در آمده بود تسلیم کرد و به وی فرمود: به هر کدام از دو نفر دیگر یک سوم دیه بپردازد.
پیامبر گرامی - صلی الله علیه و آله - از شنیدن این قضاوت چنان متبسم نمود که دندانهای مبارکش نمایان گردید (339)

2- اشتباه آزاد و برده

هنگامی که حضرت امیر - علیه السلام - در یمن بود، چند نفر در اثر ویران شدن خانه بر روی آنان در زیر آوار جان سپردند، اتفاقا دو کودک از آنان یکی آزاد و دیگری برده جان به سلامت بردند. حضرت امیر - علیه السلام - برای تعیین کودک آزاد قرعه زد و اموال را به او رد نمود، و دیگری را نیز آزاد کرد (340)