فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

10- دستور

به هنگام آمیزش کم سخن بگوئید که گاه موجب گنگی فرزند می شود و در آن موقع به درون عورت زن نگاه نکنید که سبب کوری فرزند می گردد (323)

11- غریزه جنسی

امیرالمومنین - علیه السلام - می فرمود: خداوند شهوت را ده جزء آفریده، نه قسمت آن را در زنان قرار داده و یک قسمت را در مردان، و اگر خداوند حیا و عفت آنان را به اندازه شهوتشان قرار نداده بود در نتیجه هر مردی نه زن داشت متعلق به او (324)

12- تاثیر آفتاب در بدن

اگر در آفتاب می نشینید به خورشید پشت کنید؛ زیرا که آن بیماری پنهان را آشکار می کند (325)