فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

3- رشد کودک

علی - علیه السلام - فرمود: نوزاد سالی چهار انگشت به انگشان خودش رشد می کند (316)

4 حیوان تخم گذار و بچه زا

حضرت امیر - علیه السلام - فرمود: هر حیوانی که گوشهایش پنهان باشد تخم گذار است، و هر حیوانی که گوشهایش ظاهر باشد بچه زاست (317)

5- آزمایش عنن

مردی مدعی عنن بود، علی - علیه السلام - به او فرمود: روی زمین بول کن آنگاه به قنبر فرمود: ببین اگر بولش زمین را سوراخ کرده ادعایش دروغ است و گرنه راست گفته است (318)