فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

11- عصای موسی

از امیرالمومنین - علیه السلام - پرسیدند؛ آن چیست که زنده اش آشامید و مرده اش خورد.
فرمود: عصای موسی بود، آشامید موقعی که شاخه ای بر درخت بود و خورد اژدها و مارهای ساحران را زمانی که عصایی بود در دست موسی علیه السلام (245)

12- پرنده عیسی

و نیز از آن حضرت - علیه السلام - پرسیدند: کدام پرنده بود که نه جوجه ای داشت و نه فرعی و نه اصلی؟
فرمود: پرنده عیسی بود که خداوند در قرآن می فرماید: واذ تخلق من الطین کهیئه الطیر باذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا باذنی (246) و زمانی که می ساختی ای عیسی از گل مانند مرغی به دستور من، پس در آن می دمیدی و مرغی زنده می شد به فرمان من.

13- ستمگران!

روزی در زمان خلافت عثمان حذیفه به حضرت امیر - علیه السلام - گفت: یا علی! پس از گذشت سالیانی دیشب معنا و مفهوم گفتار شما را که در حره به من گفتید: چگونه خواهی بود ای حذیفه! زمانی که چند عین بر یک عین ستم کنند در حالی که پیامبر - صلی الله علیه و آله - میان ما نباشد فهمیدم، که دیدم عتیق (ابوبکر) و پس از او عمر که اول نامشان عین است در تصدی خلافت بر شما پیشی گرفتند.
امام - علیه السلام - به وی فرمود: فراموش کردی عبدالرحمن بن عوف را که سهمی بزرگ در خلافت عثمان داشت و در روایتی آمده که فرمود: و بزودی عمر و بن عاص با معاویه فرزند زن جگرخوار بر آنان اضافه خواهد شد که اینها عین هایی هستند که در ظلم و ستم بر من دست به دست هم دادند (247)
آری، و از پاسخهای آن حضرت - علیه السلام - در این زمینه، علم مسائل لغزی و معمایی پدید آمده است.
فصل سیزدهم
پاسخ مسائل دشوار