فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

10- یونس در شکم ماهی

هنگامی که امیرالمومنین - علیه السلام - خطبه شقشقیه را می خواند مردی نامه ای به دست آن حضرت داد که در آن سوالاتی نوشته شده بود، امام - علیه السلام - سخن خود را ناتمام گذاشته و به سوالات او پاسخ داد، و از جمله این پرسش بود؛ کدام جاندار بود که از شکم جاندار دیگر بیرون آمد و بین آنها نسبی نبود؟
آن حضرت - علیه السلام - فرمود: یونس بن متی بود که از شکم ماهی خارج شد (244)

11- عصای موسی

از امیرالمومنین - علیه السلام - پرسیدند؛ آن چیست که زنده اش آشامید و مرده اش خورد.
فرمود: عصای موسی بود، آشامید موقعی که شاخه ای بر درخت بود و خورد اژدها و مارهای ساحران را زمانی که عصایی بود در دست موسی علیه السلام (245)

12- پرنده عیسی

و نیز از آن حضرت - علیه السلام - پرسیدند: کدام پرنده بود که نه جوجه ای داشت و نه فرعی و نه اصلی؟
فرمود: پرنده عیسی بود که خداوند در قرآن می فرماید: واذ تخلق من الطین کهیئه الطیر باذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا باذنی (246) و زمانی که می ساختی ای عیسی از گل مانند مرغی به دستور من، پس در آن می دمیدی و مرغی زنده می شد به فرمان من.