فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

1- سوالات کعب الاحبار

کعب الاحبار از حضرت امیر - علیه السلام - پرسید؛ کیست که پدر نداشته؟
کیست که اهل و عشیره نداشته؟
کیست که قبله ای نداشته؟
آن حضرت - علیه السلام - فرمود: کسی که پدر نداشته عیسی علیه السلام است؛ کسی که عشیره نداشته آدم است؛ کسی که قبله ای ندارد، خانه کعبه است که خودش قبله است.
امیرالمومنین - علیه السلام - به او فرمود: هنوز هم بپرس!
کعب الاحبار: آن سه موجود زنده کدامند که در رحمی نبوده و از بدنی بیرون نیامده اند؟
امام علی - علیه السلام - فرمود: عصای موسی، ماده شتر ثمود، و قوچ ابراهیم.
علی - علیه السلام - هنوز هم بپرس!
کعب الاحبار: تنها یک سوال مانده که اگر به آن پاسخ دهی تو خودت هستی.
امیرالمومنین - علیه السلام -: بپرس!
کعب الاحبار: کدام قبر بوده که صاحبش را گردش داده است؟
علی - علیه السلام - آن ماهی بود که به فرمان خداوند یونس را در شکم خود فرو برد و در دریاها گردش می داد (220)

2- سوالات ابن کوا

ابن کوا عرض کرد: یا امیرالمومنین! مرا خبر ده از بینای در شب و روز و بینای در روز و بینای در شب؟
امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: از چیزی بپرس که تو را به کار آید. و رها کن آنچه را که به دردت نمی خورد. و آنگاه به وی فرمود: بینای در شب و روز کسی است که به پیامبران گذشته ایمان داشته و پیامبر خاتم - صلی الله علیه و آله - را درک نموده و به او نیز ایمان آورده است. و بینای در روز، کسی است که به پیامبران سابق ایمان نداشته، و پیامبر خاتم را ادراک کرده و به او ایمان آورده است؛ و بینای در شب کسی است که به پیامبران سابق ایمان داشته و پیامبر خاتم - صلی الله علیه و آله - را درک نموده و به او ایمان نیاورده است (221)

3- سوالات یهودی

مردی یهودی از حضرت امیر - علیه السلام - پرسید؛ مرا آگاه کن از چیزی که برای خدا نیست و چیزی که نزد خدا نیست، و چیزی که خدا نمی داند.
آن حضرت - علیه السلام - به وی فرمود: آنچه را که خدا نمی داند گفتار شما یهود است که می گویید عزیر پسر خداست و خدا برای خود پسری سراغ ندارد.
و اما آنچه را که برای خدا نیست شریک است و آنچه که نزد خدا نیست ستم بر بندگان است.
یهودی گفت: گواهی می دهم که خدا یکتا و یگانه است، و محمد فرستاده اوست (222)