فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

42- عدل از جود برترست

از امیرالمومنین - علیه السلام - سوال شد؛ آیا جود برتر است یا عدل؟ فرمود: عدل سبب می شود که کارها بر جای خود قرار
گیرد، و جود سبب می شود که کارها بر جای خود نباشد، و عدل، همگان را نگه می دارد، و جود، تنها جنبه شخصی دارد؛ بنابراین عدل برتر است (219)

43- فصیح ترین مردم

از امیرالمومنین - علیه السلام - از فصیح ترین مردم پرسیدند؛ کسی است که هرگاه از او بپرسند پاسخ ساکت کننده بگوید.
آری، و از پاسخهای آن حضرت - علیه السلام - درباره توحید و صفات خداوند فن کلام و علم الهی پدید آمده، و از پاسخهایش پیرامون موضوعات دیگر سایر علوم از قبیل (علم تفسیر قرآن، نحو، فقه و... ) به وجود آمده است. و حق مطلب این بود که اخبار توحید در فصل جداگانه ای ایراد گردد. ولیکن تحت عناوین دیگری همه با هم مخلوط شد.
فصل دوازدهم
پاسخ پرسشهای لغزی

1- سوالات کعب الاحبار

کعب الاحبار از حضرت امیر - علیه السلام - پرسید؛ کیست که پدر نداشته؟
کیست که اهل و عشیره نداشته؟
کیست که قبله ای نداشته؟
آن حضرت - علیه السلام - فرمود: کسی که پدر نداشته عیسی علیه السلام است؛ کسی که عشیره نداشته آدم است؛ کسی که قبله ای ندارد، خانه کعبه است که خودش قبله است.
امیرالمومنین - علیه السلام - به او فرمود: هنوز هم بپرس!
کعب الاحبار: آن سه موجود زنده کدامند که در رحمی نبوده و از بدنی بیرون نیامده اند؟
امام علی - علیه السلام - فرمود: عصای موسی، ماده شتر ثمود، و قوچ ابراهیم.
علی - علیه السلام - هنوز هم بپرس!
کعب الاحبار: تنها یک سوال مانده که اگر به آن پاسخ دهی تو خودت هستی.
امیرالمومنین - علیه السلام -: بپرس!
کعب الاحبار: کدام قبر بوده که صاحبش را گردش داده است؟
علی - علیه السلام - آن ماهی بود که به فرمان خداوند یونس را در شکم خود فرو برد و در دریاها گردش می داد (220)