فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

40- زندگی خوش

از امیرالمومنین - علیه السلام - از آیه شریفه: فلنحیینه حیوه طیبه سوال شد فرمود: زندگی پاکیزه و خوش، ملک قناعت است (217)

41- عدل و احسان

و نیز از آن حضرت - علیه السلام - از معنای آیه شریفه ان الله یامر بالعدل و الاحسان؛ خداوند دستور می دهد به دادگری و نیکوکاری پرسش نمودند؛ فرمود: مقصود از عدل، انصاف و میانه روی، و از احسان، لطف و مهربانی است (218)

42- عدل از جود برترست

از امیرالمومنین - علیه السلام - سوال شد؛ آیا جود برتر است یا عدل؟ فرمود: عدل سبب می شود که کارها بر جای خود قرار
گیرد، و جود سبب می شود که کارها بر جای خود نباشد، و عدل، همگان را نگه می دارد، و جود، تنها جنبه شخصی دارد؛ بنابراین عدل برتر است (219)