فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

39- معنای قدر

مردی نزد امیرالمومنین - علیه السلام - آمده و گفت: مرا از قدر آگاه کن.
امام - علیه السلام - به او فرمود: دریایی است ژرف در آن وارد نشو...
مرد گفت: مرا از قدر آگاه کن!
امام فرمود: راهی است تاریک در آن گام منه.
مرد گفت: مرا از قدر آگاه کن.
امام - علیه السلام - فرمود: سر خداست، خود را به زحمت مینداز!
مرد گفت: مرا از قدر آگاه کن.
امام - علیه السلام - فرمود: حال که اصرار می ورزی، از تو می پرسم آیا رحمت خدا از برای بندگان پیش از اعمال بندگان بوده و یا اعمال بندگان پیش از رحمت خدا؟
مرد گفت: بلکه رحمت خدا پیش از اعمال بندگان. در این موقع امام علیه السلام به حاضران رو کرده و فرمود: برخیزید! و بر برادر خود سلام کنید که او الحال اسلام آورد و پیش از این کافر بود!
مرد اندکی رفت و سپس برگشته گفت: یا امیرالمومنین! آیا به مشیت و اراده اول است که بر می خیزیم و می نشینیم و قبض و بسط به عمل می آوریم؟
امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: که تو در مشیت و نسبت به آن دوری، بدان و آگاه باش که من سه مسأله از تو می پرسم که خدا از برایت در چیزی از آنها راه بیرون رفتنی را قرار ندهد؛ مرا خبر ده که آیا بندگان را آفریده چنان که خود خواسته یا چنان که ایشان خواسته اند؟
عرض کرد، چنانکه خود خواسته.
حضرت فرمود که: خدا بندگان را آفریده به جهت آنچه خود خواسته یا به جهت آنچه ایشان خواسته اند؟
عرض کرد که: به جهت آنچه خود خواسته.
حضرت فرمود: که در روز قیامت به نزد او می آیند چنان که خود خواسته یا چنان که ایشان خواسته اند عرض کرد: چنان که او خواسته.
حضرت فرمود: برخیز! که از مشیت چیزی برای تو نیست، و اختیار آن نداری (216)

40- زندگی خوش

از امیرالمومنین - علیه السلام - از آیه شریفه: فلنحیینه حیوه طیبه سوال شد فرمود: زندگی پاکیزه و خوش، ملک قناعت است (217)

41- عدل و احسان

و نیز از آن حضرت - علیه السلام - از معنای آیه شریفه ان الله یامر بالعدل و الاحسان؛ خداوند دستور می دهد به دادگری و نیکوکاری پرسش نمودند؛ فرمود: مقصود از عدل، انصاف و میانه روی، و از احسان، لطف و مهربانی است (218)