فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

33- برادر ثقه و برادر تبسمی

مردی در بصره از حضرت امیر - علیه السلام - از برادران دینی پرسش نمود، آن حضرت - علیه السلام - به وی فرمود: برادران بر دو گونه اند: 1- برادران ثقه. 2- برادران تبسمی.
اما برادران ثقه؛ آنان پناه و پر و بال و اهل و مالند، پس هرگاه برادری را برای خود این چنین یافتی تو هم برایش یار و مددکار باش با دوستانش دوست و با دشمنانش دشمن باش، رازها و عیبهای او را بپوشان و خوبیهای او را اظهار کن. و بدان که این نوع برادران از کبریت احمر هم کمیاب ترند.
و اما برادران تبسمی؛ کسانی هستند که دوست و برادر لبخندی تو می باشند، پس تو هم با آنها طوری رفتار کن که آنها با تو رفتار می کنند از شیرین زبانی و گشاده رویی (210)

34- معنای حنان و منان

از حضرت امیر - علیه السلام - معنای الحنان و المنان را پرسش نمودند؛ فرمود: حنان کسی است که می پذیرد کسانی را که از او اعتراض نموده اند.
و منان کسی است که بدون سوال به بخشش و عطا ابتدا می کند (211)

35- اختلاف سن دو برادر دوقلو

از امیرالمومنین - علیه السلام - پرسیدند، کدام دو برادر بوده اند که در یک روز به دنیا آمده و در یک روز وفات نموده و سن یکی از ایشان پنجاه سال و دیگری صد و پنجاه سال بود؟
فرمود: عزیر و عزره بوده اند که در یک روز به دنیا آمده و عزیر صد سال مرده بود و خداوند او را زنده کرد و پس از مدتی هر دو در یک روز وفات نمودند (212)