فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

32- واجب و واجب تر و...

شافعی در مطالب السئول آورده: مردی نزد حضرت امیر علیه السلام آمده و گفت: مرا آگاه کن از واجب و واجب تر، عجب و عجب تر، سخت و سخت تر، نزدیک و نزدیک تر!
امام - علیه السلام - پاسخ او را در ضمن اشعاری بیان فرمود:
توبه و بازگشت به پروردگار مردم واجب است، و ترک گناهان از آن واجب تر (206)
گردش روزگار عجیب است، و غفلت مردم از آن عجیب تر (207)
بردباری در برابر مصائب دشوار است، ولی از دست دادن پاداشها از آن دشوارتر (208)
هر چیزی که به آن امید می رود نزدیک است، و مرگ از همه آنها نزدیکتر (209)

33- برادر ثقه و برادر تبسمی

مردی در بصره از حضرت امیر - علیه السلام - از برادران دینی پرسش نمود، آن حضرت - علیه السلام - به وی فرمود: برادران بر دو گونه اند: 1- برادران ثقه. 2- برادران تبسمی.
اما برادران ثقه؛ آنان پناه و پر و بال و اهل و مالند، پس هرگاه برادری را برای خود این چنین یافتی تو هم برایش یار و مددکار باش با دوستانش دوست و با دشمنانش دشمن باش، رازها و عیبهای او را بپوشان و خوبیهای او را اظهار کن. و بدان که این نوع برادران از کبریت احمر هم کمیاب ترند.
و اما برادران تبسمی؛ کسانی هستند که دوست و برادر لبخندی تو می باشند، پس تو هم با آنها طوری رفتار کن که آنها با تو رفتار می کنند از شیرین زبانی و گشاده رویی (210)

34- معنای حنان و منان

از حضرت امیر - علیه السلام - معنای الحنان و المنان را پرسش نمودند؛ فرمود: حنان کسی است که می پذیرد کسانی را که از او اعتراض نموده اند.
و منان کسی است که بدون سوال به بخشش و عطا ابتدا می کند (211)