فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

6- چه چیز از دریا بی نیازتر است؟

7- چه چیز از سنگ سخت تر است؟

علی - علیه السلام - فرمود: تهمت به ناحق از آسمان عظیم ترست.
حق از زمین وسیع تر است.
سخن چینی شخص نمام از کودک یتیم ضعیف تر است.
آز و طمع از آتش داغ تر است.
حاجت بردن به نزد بخیل از زمهریر سردتر است.
بدن شخص با قناعت از دریا بی نیازتر است.
قلب کافر از سنگ سخت تر است(205)

32- واجب و واجب تر و...

شافعی در مطالب السئول آورده: مردی نزد حضرت امیر علیه السلام آمده و گفت: مرا آگاه کن از واجب و واجب تر، عجب و عجب تر، سخت و سخت تر، نزدیک و نزدیک تر!
امام - علیه السلام - پاسخ او را در ضمن اشعاری بیان فرمود:
توبه و بازگشت به پروردگار مردم واجب است، و ترک گناهان از آن واجب تر (206)
گردش روزگار عجیب است، و غفلت مردم از آن عجیب تر (207)
بردباری در برابر مصائب دشوار است، ولی از دست دادن پاداشها از آن دشوارتر (208)
هر چیزی که به آن امید می رود نزدیک است، و مرگ از همه آنها نزدیکتر (209)