فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

5- چه چیز از زمهریر سردتر است؟

6- چه چیز از دریا بی نیازتر است؟

7- چه چیز از سنگ سخت تر است؟

علی - علیه السلام - فرمود: تهمت به ناحق از آسمان عظیم ترست.
حق از زمین وسیع تر است.
سخن چینی شخص نمام از کودک یتیم ضعیف تر است.
آز و طمع از آتش داغ تر است.
حاجت بردن به نزد بخیل از زمهریر سردتر است.
بدن شخص با قناعت از دریا بی نیازتر است.
قلب کافر از سنگ سخت تر است(205)