فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

19- پرسشهای اسقف نجران

پیشوا و عالم بزرگ طائفه نجران نزد عمر آمده و از او سوالاتی کرد عمر پاسخش را ندانسته او را به نزد حضرت امیر - علیه السلام - رهبری نمود، اسقف در محضر آن حضرت - علیه السلام - پرسشهای خود را مطرح کرد، و اینک قسمتی از سوالاتش:
مرا خبر ده از چیزی که در دست مردم دنیاست و از آن استفاده نموده و همچون میوه های بهشتی در آن کم و کاستی پیدا نمی شود؟
امیرالمومنین - علیه السلام - به او فرمود: آن قرآن است که اهل دنیا تمام نیازمندیهای خود را از آن می گیرند و نقصانی در آن ظاهر نمی شود.
پرسید: اول خونی که روی زمین ریخته شده چه خونی بوده؟
آن حضرت - علیه السلام - فرمود: شما نصاری معتقدید که آن، خون ها بیل فرزند آدم بوده که برادرش قابیل او را کشته است ولی چنین نیست، بلکه اول خونی که روی زمین ریخته شده خونی بوده که از رحم حوا به هنگام تولد قابیل خارج شده است.
اسقف گفت: راست گفتی.

20- اساف و نائله

از حضرت امیر - علیه السلام - از اساف و نائله و سبب پرستش قریش از برای آنها پرسش نمودند؛ حضرت - علیه السلام - فرمود: آنان دو جوان زیبا بوده اند که یکی از آن دو حالت تانثی داشته پس در موضع خلوتی از خانه کعبه مرتکب فحشاء شده و خداوند آنان را به صورت دو سنگ مسخ نموده است پس قریش از روی نادانی گفتند: اگر خداوند راضی نبود که آن دو همانند خودش پرستش شوند آنان را به این صورت در نمی آورد (190)

21- قیافه شناسی

مالک بن دحیه می گوید: روزی من و عده ای دیگر نزد امیرالمومنین علیه السلام بودیم، سخن از اختلاف اخلاق و رفتار و اندام مردم به میان آمد، آن حضرت - علیه السلام - فرمود: این اختلاف در اثر تفاوت طینت و خاک خلقت آنها می باشد؛ زیرا آنان قطعه ای بوده اند از زمین شور و شیرین و خاک درشت و نرم پس ایشان به قدر نزدیک بودن زمینهایشان با هم نزدیک بوده و به قدر اختلاف و جدایی آن با همدیگر تفاوت دارند؛ پس چه بسا افراد نیکو منظر، کم عقل؛ و بلند قد، کوتاه همت؛ و نیکو کردار، بدقیافه؛ و کوتاه قد، دور اندیش؛ و سرگشته دل، پریشان عقل، و سخنور، قوی القلب است (191)