فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

18- نسبت یگانگی به خداوند

در روز جنگ جمل هنگامی که امیرالمومنین - علیه السلام - سرگرم تدبیر امور جنگ بود، مردی اعرابی برخاست و گفت: یا امیرالمومنین! آیا می گویی خدا یگانه است؟
در این موقع مردم از هر سو زبان به اعتراض گشوده به او گفتند: آیا نمی بینی آنچه را که امیرالمومنین - علیه السلام - در آن است از پریشانی دل و پراکندگی حواس؟!
امام - علیه السلام - به آنان فرمود: او را واگذارید که ما آنچه از دشمن می خواهیم این اعرابی از آن پرسیده است. آنگاه به مرد عرب فرمود: نسبت یگانگی به خداوند چهار قسم است؛ دو قسم آن رواست و دو قسم دیگر ناروا. اما آن دو که روا نیست، یکی نسبت یک است که در برابر دو می باشد، و وجه نارواییش این است که خدا دو ندارد و در باب اعداد یکی که دو ندارد داخل در اعداد نبوده به آن یک گفته نمی شود. و دیگری یکی که مراد از آن، نوعی از جنس باشد و این هم روا نیست؛ زیرا این تشبیه به مخلوقات است و خداوند از آن منزه است.
و اما آن دو قسمی که رواست یکی این است که مقصود از نسبت یگانگی نظیر نداشتن در اشیاء و مخلوقات باشد، و دیگری این که گویند خداوند احدی المعنی است که مقصود عدم انقسام در وجود و اندیشه و خیال باشد، و پروردگار ما این چنین است (189)

19- پرسشهای اسقف نجران

پیشوا و عالم بزرگ طائفه نجران نزد عمر آمده و از او سوالاتی کرد عمر پاسخش را ندانسته او را به نزد حضرت امیر - علیه السلام - رهبری نمود، اسقف در محضر آن حضرت - علیه السلام - پرسشهای خود را مطرح کرد، و اینک قسمتی از سوالاتش:
مرا خبر ده از چیزی که در دست مردم دنیاست و از آن استفاده نموده و همچون میوه های بهشتی در آن کم و کاستی پیدا نمی شود؟
امیرالمومنین - علیه السلام - به او فرمود: آن قرآن است که اهل دنیا تمام نیازمندیهای خود را از آن می گیرند و نقصانی در آن ظاهر نمی شود.
پرسید: اول خونی که روی زمین ریخته شده چه خونی بوده؟
آن حضرت - علیه السلام - فرمود: شما نصاری معتقدید که آن، خون ها بیل فرزند آدم بوده که برادرش قابیل او را کشته است ولی چنین نیست، بلکه اول خونی که روی زمین ریخته شده خونی بوده که از رحم حوا به هنگام تولد قابیل خارج شده است.
اسقف گفت: راست گفتی.

20- اساف و نائله

از حضرت امیر - علیه السلام - از اساف و نائله و سبب پرستش قریش از برای آنها پرسش نمودند؛ حضرت - علیه السلام - فرمود: آنان دو جوان زیبا بوده اند که یکی از آن دو حالت تانثی داشته پس در موضع خلوتی از خانه کعبه مرتکب فحشاء شده و خداوند آنان را به صورت دو سنگ مسخ نموده است پس قریش از روی نادانی گفتند: اگر خداوند راضی نبود که آن دو همانند خودش پرستش شوند آنان را به این صورت در نمی آورد (190)