فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

4- اهمیت زبان

از امیرالمومنین - علیه السلام - از ویژگی زبان پرسش نمودند؛ آن حضرت علیه السلام فرمود: زبان بسان ترازویی است که جهل و نادانی آن را سبک نموده و خرد آن را سنگین نموده پایین می آورد (170)

5- آمیزش و نتیجه آن

از امیرالمومنین - علیه السلام - درباره آمیزش سوال شد، فرمود: عورتهایی با هم اجتماع می کند، و شرمی است که مرتفع می شود، بسی به دیوانگی شبیه است و نتیجه آن فرزندی است که اگر زنده بماند سبب آزمایش است و اگر بمیرد مایه تاسف (171)

6- معنای توحید و عدل

از امیرالمومنین - علیه السلام - از معنای توحید و عدل پرسیدند؛ فرمود: توحید آن است که خدا را در نظر مجسم نکنی (زیرا ذهن انسان چیزهای محدود را تصور می کند و آنها از سنخ مخلوقات هستند) و عدل آن است که خدا را متهم نکنی (به ظلم و ستم)(172)