فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

95- مردم همه آزادند...

حمران بن اعین می گوید: از امام محمد باقر - علیه السلام - پرسیدم؛ دخترکی نابالغ همراه مرد و زنی بوده مرد ادعا می کرده کنیز اوست، و زن ادعا می کرده دختر اوست؟
امام - علیه السلام - فرمود: علی - علیه السلام - در مثل چنین قضیه ای فرموده: مردم همه آزادند مگر آن کسی که خودش به بردگیش اقرار نموده در حالی که بالغ باشد(160)

96- تقسیم ترکه میت

امیرالمومنین - علیه السلام - می فرمود: بدهکاری میت پیش از وصیت ادا می شود، و وصیت بعد از ادای قرض و آنگاه میراث بعد از وصیت است (161)

97- قصاص تنها با آهن

امیرالمومنین - علیه السلام - می فرمود: قصاص تنها به وسیله آهن انجام می شود (162)(مانند شمشیر و کارد و نیزه... )