فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

87- مرد ناخوانده

حضرت امیر - علیه السلام - چند نفر را به جرم دزدی زندانی کرد. مردی نزد آن حضرت آمده گفت: یا امیرالمومنین! من هم با ایشان دزدی کرده ولی توبه نموده ام.
حضرت علی - علیه السلام - دستور داد بر او حد جاری کنند و این شعر را به عنوان مثل برایش خواند:
ویدخل راسه لم یدعه احد - بین القرینین حتی لزه القرن
نخوانده سر را در بین دو شتری که با ریسمان به هم بسته بودند داخل کرد و بناچار در ریسمان گرفتار شد و شتران او را می کشیدند (152)
(کنایه از کسی که بدون جهت خود را گرفتار می کند)(153)

88- قانون اسلام

امیرالمومنین - علیه السلام - درباره کیفیت تقسیم میراث مرد مشرکی که پیش از تقسیم اموالش ورثه اش مسلمان شده بودند، فرمود: طبق قانون اسلام باید مالش را بین ورثه تقسیم کنند (154)

89- سوختن با آبگوشت

مردی با ریختن دیگی پر از آبگوشت داغ سر مردی را سوزاند به طوری که موی سرش ریخت. نزاع به نزد امیرالمومنین - علیه السلام - بردند. آن حضرت - علیه السلام - مرد جانی را تا یک سال حبس کرد ولی موی سر مجنی علیه نروئید، پس فرمود: جانی دیه سرش را به او بپردازد(155)