فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

86- بچه زنده در شکم مادر مرده

امیرالمومنین - علیه السلام - می فرمود: هرگاه زنی بمیرد و بچه زنده ای در شکم داشته باشد یا شکمش را شکافته و فرزند را بیرون بیاورند(150).
و نیز فرمود: اگر بچه ای در شکم مادر بمیرد و جان مادر در خطر باشد در صورتی که زنان متخصص وجود نداشته باشند جایز است که مرد با دست بچه را پاره پاره کند و او را بیرون بیاورد (151)

87- مرد ناخوانده

حضرت امیر - علیه السلام - چند نفر را به جرم دزدی زندانی کرد. مردی نزد آن حضرت آمده گفت: یا امیرالمومنین! من هم با ایشان دزدی کرده ولی توبه نموده ام.
حضرت علی - علیه السلام - دستور داد بر او حد جاری کنند و این شعر را به عنوان مثل برایش خواند:
ویدخل راسه لم یدعه احد - بین القرینین حتی لزه القرن
نخوانده سر را در بین دو شتری که با ریسمان به هم بسته بودند داخل کرد و بناچار در ریسمان گرفتار شد و شتران او را می کشیدند (152)
(کنایه از کسی که بدون جهت خود را گرفتار می کند)(153)

88- قانون اسلام

امیرالمومنین - علیه السلام - درباره کیفیت تقسیم میراث مرد مشرکی که پیش از تقسیم اموالش ورثه اش مسلمان شده بودند، فرمود: طبق قانون اسلام باید مالش را بین ورثه تقسیم کنند (154)