فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

82- نیابت در حج

حضرت امیر - علیه السلام - می فرماید: اگر کسی عازم رفتن به حج باشد و بیمار شود و نتواند برود باید اجیر بگیرد تا به نیابتش حج نماید (146)
83- امیرالمومنین - علیه السلام - درباره غلامی که مرد آزادی را بطور خطا کشته و پس از آن مولایش او را آزاد کرده بود، فرمود: آزادیش صحیح است، و مولایش ضامن دیه مقتول می باشد (147)

84- قصاص

علی بن ابیطالب - علیه السلام - می فرمود: پدر در قصاص کشتن فرزند کشته نمی شود ولی فرزند در قصاص کشتن پدر کشته می شود (148)

85- استمداد عمر از امیرالمومنین (ع)

در زمان خلافت عمر مردی به نام معن بن زائده مهری شبیه مهر خلیفه جعل کرده و با آن اموالی از مالیات کوفه را تصرف کرد. و پس از آن که او را دستگیر نمودند، روزی عمر بعد از نماز صبح به مردم رو کرده و گفت: همگی بر جای خود بنشینید. و آنگاه قضیه معن را نقل کرده، در کیفیت مجازات او با آنان به مشورت پرداخت، از آن میان مردی گفت: ای خلیفه! دستش را قطع کن! و دیگری گفت: او را دار بزن! امیرالمومنین - علیه السلام - آنجا نشسته و سخنی نمی فرمود. عمر به آن حضرت رو کرده و گفت: یا اباالحسن! نظر شما چیست؟
آن حضرت - علیه السلام - فرمود: این مرد مرتکب دروغی شده باید تادیب گردد، پس عمر او را بشدت زد و آنگاه وی را به زندان انداخت (149)