فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

77- تهمت به یکدیگر

دو نفر را که هر کدام از آنان به دیگری گفته بود با من لواط کرده ای، نزد حضرت امیر - علیه السلام - آوردند، آن حضرت - علیه السلام - به آنان حد نزد ولی آنها را تعزیر نمود (141)

78- ارش بکارت

دو دختر در میان گرمابه شدند یکی از آنان با انگشت، بکارت دیگری را برداشت، آنان را به نزد حضرت امیر - علیه السلام - آوردند. آن حضرت فرمود: باید جانی ارش بکارت دیگری را بپردازد(142)

79- هتاکی

مردی به مرد دیگر گفت: ای پسر شخص دیوانه!
مرد در پاسخش گفت: خودت پسر شخص دیوانه ای!
علی - علیه السلام - به مرد اول فرمود: بیست تازیانه به دیگر بزند و در حالی که مرد مشغول تازیانه زدن بود فرمود: می دانم که این ضارب نیز خودش به همین اندازه تازیانه می خورد. و چون تمام شد آن حضرت تازیانه را به دست دومی داده و او هم بیست تازیانه به اولی زد (143)