فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

76- گواهی نصاری

و نیز پرسید؛ آیا گواهی دو نفر نصرانی بر اسلام یک نفر مجوسی پذیرفته می شود؟
آن حضرت فرمود: آری؛ زیرا خداوند در قرآن مجید می فرماید: (( ولتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصاری و می یابی نزدیکترین مردم را از نظر دوستی با اهل ایمان، کسانی که گفته اند مائیم ترسایان، برای این که بعضی از آنان کشیشان و صومعه نشینانند و آنها از عبادت خدا تکبر نمی کنند.
و کسی که از عبادت خدا تکبر نمی ورزد گواهی دروغ نخواهد داد(140)

77- تهمت به یکدیگر

دو نفر را که هر کدام از آنان به دیگری گفته بود با من لواط کرده ای، نزد حضرت امیر - علیه السلام - آوردند، آن حضرت - علیه السلام - به آنان حد نزد ولی آنها را تعزیر نمود (141)

78- ارش بکارت

دو دختر در میان گرمابه شدند یکی از آنان با انگشت، بکارت دیگری را برداشت، آنان را به نزد حضرت امیر - علیه السلام - آوردند. آن حضرت فرمود: باید جانی ارش بکارت دیگری را بپردازد(142)