فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

67- شرطی که فروشنده نمود

مردی شتری خریداری کرد تا آن را نحر کند، فروشنده با خریدار شرط نمود که سر و پوست شتر برای خودش باشد، مشتری از کشتن شتر پشیمان گردید نزاعشان درگرفت، نزد امیرالمومنین علیه السلام رفته از آن حضرت داوری خواستند. علی - علیه السلام - به خریدار فرمود: فروشنده به مقدار سر و پوست با تو شریک است (131).

68- ضمانت غلام و کودک عاریه

حضرت امیر - علیه السلام - فرمود: هر کس غلامی را که ملک چند نفر است عاریه بگیرد و معیوب شود ضامن او می باشد. و هر کس کودک آزادی را عاریه بگیرد و سلامتیش را از دست دهد او را ضامن است (132)

69- حریم

منصور بن حازم می گوید: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند از سایبانی که با چوب یا نی درست شده و بین دو خانه قرار دارد مال کدام خانه است؟
امام صادق - علیه السلام - فرمود: امیرالمومنین فرموده آن سایبان ملک صاحب خانه ای است که ریسمان به طرف خانه او می باشد (133)