فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

65- ضمانت مجری حد

حضرت امیر، علیه السلام، می فرمود: اگر بر کسی حدی از حدود خدا را جاری کنیم و در اثر آن بمیرد، دیه اش بر ما نیست. و اگر در حقوق مردم بزنیم و بمیرد دیه اش به ذمه ماست (129).
66- امیرالمومنین - علیه السلام - بر مردی که عده ای را تهمت زده بود یک حد جاری کرد (130).

67- شرطی که فروشنده نمود

مردی شتری خریداری کرد تا آن را نحر کند، فروشنده با خریدار شرط نمود که سر و پوست شتر برای خودش باشد، مشتری از کشتن شتر پشیمان گردید نزاعشان درگرفت، نزد امیرالمومنین علیه السلام رفته از آن حضرت داوری خواستند. علی - علیه السلام - به خریدار فرمود: فروشنده به مقدار سر و پوست با تو شریک است (131).

68- ضمانت غلام و کودک عاریه

حضرت امیر - علیه السلام - فرمود: هر کس غلامی را که ملک چند نفر است عاریه بگیرد و معیوب شود ضامن او می باشد. و هر کس کودک آزادی را عاریه بگیرد و سلامتیش را از دست دهد او را ضامن است (132)