فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

63- قصاص از اشتباه قنبر

حضرت امیرالمومنین - علیه السلام - به قنبر دستور داد مردی را حد بزند، قنبر اشتباها سه تازیانه زیادتر زد. علی - علیه السلام - سه تازیانه زیادی را از او قصاص گرفت (127).

64- مدت پرداخت دیه

حضرت امیر - علیه السلام - می فرمود: دیه خطا در مدت سه سال و دیه عمد در مدت یک سال باید ادا شود (128).

65- ضمانت مجری حد

حضرت امیر، علیه السلام، می فرمود: اگر بر کسی حدی از حدود خدا را جاری کنیم و در اثر آن بمیرد، دیه اش بر ما نیست. و اگر در حقوق مردم بزنیم و بمیرد دیه اش به ذمه ماست (129).
66- امیرالمومنین - علیه السلام - بر مردی که عده ای را تهمت زده بود یک حد جاری کرد (130).