فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

59- بر چهار دسته قطعی نیست

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: چهار دسته از سارقین دستشان قطع نمی شود: 1- رباینده. 2- دزدی بطور خیانت. 3- سرقت از غنائم جنگی. 4- سرقت اجیر و مزدور (نسبت به اموالی که در اختیار اوست)(123).

60- غلام بیت المال

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: غلام من اگر از خودم بدزدد دستش را قطع نمی کنم و اگر از دیگری بدزدد دستش را می برم. و غلام بیت المال اگر دزدی کند دستش را قطع نمی کنم؛ زیرا او مال تمام مسلمین است (124)

61- اجرای سه حد

حضرت امیر - علیه السلام - مردی را که مرتکب قتلی شده و شراب نوشیده و دزدی کرده بود، نخست هشتاد تازیانه برای میگساریش به او زد و دستش را برای دزدیش قطع نمود، و در قصاص قتلی که مرتکب شده بود او را به قتل رساند (125).