فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

58- تفصیلی مربوط به حد دزدی

سارقی را که چند درهم از داخل آستین مردی سرقت نموده بود نزد امیرالمومنین - علیه السلام - آوردند. آن حضرت فرمود: اگر از پیراهن بالایی او دزدیده، دستش را قطع نمی کنم، و اگر از پیراهن داخلی او دزدیده دستش را قطع می کنم (122).

59- بر چهار دسته قطعی نیست

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: چهار دسته از سارقین دستشان قطع نمی شود: 1- رباینده. 2- دزدی بطور خیانت. 3- سرقت از غنائم جنگی. 4- سرقت اجیر و مزدور (نسبت به اموالی که در اختیار اوست)(123).

60- غلام بیت المال

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: غلام من اگر از خودم بدزدد دستش را قطع نمی کنم و اگر از دیگری بدزدد دستش را می برم. و غلام بیت المال اگر دزدی کند دستش را قطع نمی کنم؛ زیرا او مال تمام مسلمین است (124)