فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

57- بریدن دست سارق

حضرت امیر - علیه السلام - فرمود: اگر دزدی را در میان خانه دستگیر کنند در حالی که اموالی هم جمع کرده دستش قطع نمی شود. و هنگامی دستش را می برند که اموال را از خانه بیرون برده باشد (121).

58- تفصیلی مربوط به حد دزدی

سارقی را که چند درهم از داخل آستین مردی سرقت نموده بود نزد امیرالمومنین - علیه السلام - آوردند. آن حضرت فرمود: اگر از پیراهن بالایی او دزدیده، دستش را قطع نمی کنم، و اگر از پیراهن داخلی او دزدیده دستش را قطع می کنم (122).

59- بر چهار دسته قطعی نیست

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: چهار دسته از سارقین دستشان قطع نمی شود: 1- رباینده. 2- دزدی بطور خیانت. 3- سرقت از غنائم جنگی. 4- سرقت اجیر و مزدور (نسبت به اموالی که در اختیار اوست)(123).