فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

51- عقوبت شدید، بنده را آزاد می کند

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: غلامی که مولایش او را عقوبت شدید می دهد (مثل این که گوش یا بینی او را ببرد) آزاد می شود، و مولایش سیطره ای بر او ندارد(115).

52- حد زنا و تهمت

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: اگر از زن زناکار بپرسند چه کسی با تو زنا کرده و او شخص معینی را نام ببرد مستحق دو حد می شود؛ حد زنا و حد افتراء (116).

53- مسلمان محترم است

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: در سرزمین دشمن به مسلمانان حد زده نمی شود(117).