فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

50- مخالفت با شرط

مولایی با غلام خود قرارداد کتابت بست به شرط این که غلام قیمت خود را در ضمن اقساط معینی در هر سال به مولایش پرداخت نموده آزاد شود. غلام بهای خود را یکجا به مولا تسلیم نمود، مولایش نپذیرفت، غلام نزد امیرالمومنین - علیه السلام - آمده و قصه خویش را عرضه داشت.
علی - علیه السلام - مولای غلام را طلبیده به او گفت: چرا تمام قیمت را از غلام نمی گیری؟
مولا گفت: من تنها به همان ترتیبی که با او شرط کرده ام پول را می گیرم.
آن حضرت (ع) به مولا فرمود: چون با او شرط کرده ای چنین حقی داری (114).

51- عقوبت شدید، بنده را آزاد می کند

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: غلامی که مولایش او را عقوبت شدید می دهد (مثل این که گوش یا بینی او را ببرد) آزاد می شود، و مولایش سیطره ای بر او ندارد(115).

52- حد زنا و تهمت

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: اگر از زن زناکار بپرسند چه کسی با تو زنا کرده و او شخص معینی را نام ببرد مستحق دو حد می شود؛ حد زنا و حد افتراء (116).